^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

AKCJE CHARYTATYWNE I PROJEKTY EDUKACYJNE PODEJMOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU


AKCJE CHARYTATYWNE:

► „Sprzątanie Świata” – akcja dbania o przyrodę

► „Cała Polska czyta dzieciom” - propagowanie korzyści płynących z czytania książek dzieciom

► „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” - akcja zbierania nakrętek we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Samopomocy

► „Pełna miska dla schroniska” - zbieranie darów dla zwierząt ze Schroniska w Nowodworze koło Lubartowa

 

PROJEKTY EDUKACYJNE:

1. „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.

 

 

 

Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. O najlepszą, rekomendowaną w projekcie literaturę dla najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

CEL PROJEKTU

1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

2. Cele szczegółowe: a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, c) wprowadzenie dziecka w świat literatury d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, k) promocja przedszkola, l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" nowe moduły:

a) Mały miś - czytające Przedszkolaki

b) Misiowy wolontariat

c) Dzień pluszowego misia

d) Mały miś i prawa dziecka

e) Bezpieczni z Małym Misiem

f) Zmisiowany dzień matematyki

g) Mali przedsiębiorcy i dodaj nowe logo z małym misiem

 

2. „Magiczna moc bajek”

 

 

„Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni Międzynarodowy Projekt Czytelniczy jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Organizatorem projektu jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle. Autorkami projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego: Anna Zielińska i Ludmiła Fabiszewska. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 

3. „Podróże Jeża ze Zgierza”

 

„Podróże Jeża ze Zgierza” czyli Dzieci Jeża zapraszają- wspólnie Polskę poznają! Ogólnopolski projekt edukacyjny odnosi się do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego; w szczególności uwzględnia obszar społeczny i poznawczy rozwoju dzieci; odnosi się również do kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020, szczególnie do punktu: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”. Autor projektu: Monika Pawlak. Organizator: Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu. Okres realizacji: październik 2019- maj 2020 rok.

Cele główne:

  • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
  • promowanie własnego regionu i placówki w całej Polsce
    (wzmacnianie wśród dzieci patriotyzmu lokalnego),
  • nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami,
  • poznawanie innych miejscowości, oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.

 

Copyright © 2020. KIDS ScHO0L Rights Reserved.