^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

 

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 NA ROK SZKOLNY 2018/2019


„MOJE MIASTO – MÓJ KRAJ” – edukacja patriotyczna

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów. Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.

Treści wychowania patriotycznego w przedszkolu koncentrują się wokół kształtowania u dzieci świadomości przynależności do swojej rodziny, kraju oraz wspólnoty europejskiej.

„Każde dziecko musi wiedzieć, że jest Polakiem, mieszka w Polsce, że Polska znajduje się w Europie i utrzymuje dobre stosunki z sąsiadami”.(E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska)

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14.02.2017r  w sferze poznawczej rozwoju dziecka określa jego  kompetencje:

„Dziecko wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;”

Cel główny to: Poznanie oraz wzbogacenie szacunku i miłości do swojego miasta i kraju.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zna położenie Polski, Łęcznej na mapie;

 • wzbogaca swoją wiedzę na temat historii miasta oraz kraju;

 • wie, jaką postawę należy przejąć podczas słuchania bądź śpiewania Hymnu Narodowego;

 • zna barwy narodowe, wie jak wygląda godło państwowe;

 • zna herb Łęcznej;

 • poznaje utwory literackie, kulturę, historię miasta;

 • zna pojęcie „legenda”;

 • poznaje legendy polskie oraz związane ze swoim miastem;

 • poznaje okolicę przedszkola i miejsca zamieszkania;

 • uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej (muzeum, biblioteka, poczta, straż pożarna itp.);

 • spotyka się z zaproszonymi gośćmi i okazuje im szacunek;

 • dzieli się zdobytą wiedzą poprzez prace plastyczne;

 • potrafi wykorzystać wiedzę w praktycznym działaniu: konkurs wiedzy o Łęcznej i Polsce.

Copyright © 2019. KIDS ScHO0L Rights Reserved.