^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Publikacje nauczycieli


WPŁYW MUZYKI NA DZIAŁALNOŚC TWÓRCZĄ DZIECKA


 

Im bogatsze życie przenika nas samych,

tym bogatsze życie możemy rozsiewać dookoła”

E. Jaques-Dalcroze


Muzyka od pradawnych czasów była uważana jako swoista wartość w procesie wychowania człowieka. Wnosi do życia radość, pozwala na uzewnętrznienie przeżyć, wydobywając nagromadzoną energię, przez co rozwija indywidualność dziecka i daje środki jej wyrażania. Muzyka wyrabia bystrość i koordynacje narządów zmysłowych, szybką orientacje, jasne, logiczne myślenie. Pozwala się skoncentrować, daje upust nadmiarowi energii życia emocjonalnego w okresie rozwojowym. Kształci charakter, uczy przezwyciężać trudności, daje zadowolenie estetyczne, uczy systematycznej pracy. Muzyka ma też znaczenie terapeutyczne i lecznicze, w dzieciach mało wrażliwych rozwija wrażliwość i uczuciowość, zmęczone ożywia, zdenerwowane uspokaja. Muzyka jest też środkiem porozumienia między ludźmi lepszym niż słowo. Ktoś może zapytać czy nauka muzyki ma sens, skoro jest radio, telewizja? A skoro są komputery, czy warto uczyć się pisać? A skoro mamy kalkulatory czy warto uczyć się liczyć?

Przed rodzicami i nauczycielem stoi trudne, lecz piękne zadanie wprowadzenia dziecka w świat muzyki. Już z chwila przyjścia na świat dziecko zaczyna przejawiać pierwsze reakcje na słyszane dźwięki, rytmy i odgłosy najbliższego otoczenia. U niemowląt obserwuje się próby naśladowania dźwięków lub głosu matki. Wraz z nabywaniem umiejętności poruszania się i chodzenia dzieci wykazują wyczucie prostych zjawisk rytmicznych. Zaczyna rozwijać się słuch muzyczny, pamięć i zainteresowanie muzyką. Dzieje się tak, gdy rodzice rozwijają w dziecku te dyspozycje, zwłaszcza przez własny śpiew oraz gdy nie niszczą delikatnego aparatu słuchowego dziecka, odtwarzając w domu głośną muzykę, zupełnie nieodpowiednie dla niego.

Dla dziecka częsty kontakt z muzyką jest konieczny do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Niestety wiele dzieci trzyletnich, które przychodzą do przedszkola, nie miało okazji słuchać kołysanek śpiewanych przez matkę. Dlatego dopiero w przedszkolu nawiązują pierwszy kontakt z muzyką. Zajęcia muzyczne w przedszkolu uczą, bawią, rozwijają, wychowują, wspomagają rozwój emocjonalny, wpływają na ogólny stan dziecka, uspołeczniają dzieci, przeciwdziałają uczuciu samotności, posiadają funkcje terapeutyczne- rozładowują napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci. Zajęcia muzyczne w przedszkolu polegają na słuchaniu prostych utworów muzycznych, tworzeniu muzyki, śpiewaniu piosenek, grą na instrumentach, tańcu oraz improwizacjach, pobudzają wyobraźnie i fantazje młodego człowieka. Muzyka daje największe możliwości twórczego działania i kształtowania takich cech jak funkcje poznawcze i emocjonalno-motywacyjne, rozwija pomysłowość twórczą, kontaktowość społeczną i pozytywne cechy charakteru. Muzyka sprzyja twórczym poszukiwaniom i odkryciom. Aby dziecko poznało muzykę należy szukać metod, które oddziaływując na jego psychikę umożliwiałby rozwój dyspozycji twórczych. Aby dziecko mogło aktywnie poznawać muzykę należy w pracy wykorzystywać metody aktywizujące, które pobudzą twórczą działalność dziecka. Wśród metod aktywizujących w edukacji muzycznej możemy wyróżnić: metoda wg. K. Orffa, E. J. Dalcroze’a, Zoltana Kodaly, pedagogiki zabawy – Klanza, elementy Metody Dobrego Startu

Integracja artystyczna pogłębia zainteresowania, jest naturalną formą działalności twórczej małego dziecka, ponieważ ma synkretyczny charakter. Dziecko chętnie rysuje, śpiewa i jednocześnie odczuwa potrzebę ruchu, powodowane chęcią przechodzenia z jednego działania w drugie. Zagadnienia z innych obszarów działalności dziecka są także realizowane podczas zajęć muzycznych, np. rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała w wychowaniu zdrowotnym, czy budzenie uczuć patriotycznych za pomocą tekstów piosenek, opowiadań lub przez udział w uroczystościach w wychowaniu społeczno-moralnym.

Zajęcia plastyczne w przedszkolu połączone z muzyką rozwijają aktywną i twórczą wyobraźnię dziecka, rozwijają myślenie, angażują wyobraźnię, kształtują postawy moralne dziecka, wzmacniają pamięć, mają pozytywny wpływ na psychikę dziecka, uwalniając je od nagromadzonych, nie wyrażonych emocji, rozwijają w dziecku poczucie estetyki , rozwijają funkcje poznawcze, jak uwaga, pamięć i myślenie konkretno-obrazowe, uczą skupienia przy słuchaniu utworu muzycznego, przeżywania muzyki w sposób emocjonalny, uczą aktywnego stosunku do odbieranej sztuki, rozumienia muzyki, pobudzają wyobraźnie i aktywność twórczą dziecka.

Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu rozwijają mowę, myślenie, zapamiętywanie, porównywanie, analizowanie i uogólnianie, przyczyniają się do ogólnego rozwoju fizycznego, zapobiegają wadom postawy oraz je korygują, kształtują świadomy ruch, oddech, ćwiczą koncentrację uwagi i orientację w przestrzeni, szybką reakcję na określone polecenia, rozwijają wyobraźnię, kształcą poczucie rytmu, estetykę i harmonię ruchów. Wspierają rozwój psychofizyczny rozwijając pamięć, spostrzegawczość, myślenie, kształtują koordynację wzrokowo - ruchową i słuchowo - ruchową, usprawniają orientację przestrzenną, odprężają, uczą życzliwości, współpracy
i odpowiedzialności.

Zajęcia literacko- muzyczne w przedszkolu, rozwija i wzbogaca mowę, rozwijają wrażliwość słuchową, zmysłową, rozwijają umiejętność gry na instrumentach, inwencje twórczą, pobudzają proces spostrzegania, wyobraźni, koncentrację uwagi, dają okazję do dokonywania analizy i syntezy, wpływają na rozwój zainteresowań i umiejętności dziecka. Stwarzają możliwości twórczego działania, szczególnie przez inspirowanie różnego rodzaju zabaw, a przede wszystkim zabaw inscenizowanych. Dają możliwość odtwarzania treści utworów literatury dziecięcej w formie dramatyzowanej, wywierają silny wpływ na przeżycia i emocje dzieci.

Częsty kontakt dzieci z muzyką wywiera wpływ na osobowość dziecka, przyczynia się do kształtowania jego emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego świata i urozmaica zajęcia. Z punku widzenia wychowania zdrowotnego muzyka i ruch są źródłem radości, odprężenia, wyładowania energii
i rozwoju fizycznego. Muzyka ma duże znaczenie w rozwijaniu wrażliwości na różnego rodzaju piękno oraz doskonali estetykę poruszania się. Integracja muzyki z innymi dziedzinami wychowania przedszkolnego zespala procesy emocjonalne, poznawcze i motoryczne, przez to przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Częsty kontakt dziecka z muzyką przyczynia się do kształtowania jego emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego go świata. Uważam, że jeśli muzyka łączyć się będzie zarówno w domu jak i w przedszkolu z radosnymi przeżyciami , z pewnością przetrwa w pamięci dziecka i w przyszłości rozbudzi jego zdolności i zainteresowanie artystyczne.


Opracowała mgr Ilona Wójcik

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.