^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

Publikacje nauczycieli

Wychowanie patriotyczne w edukacji przedszkolnej

 

W czasach panującego kryzysu wartości coraz częściej wspomina się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów. Wychowawca pomaga formować osobowość dziecka. Ukazuje mu dobro, prawdę, piękno, sprawiedliwość, rzetelność i uczciwość. Przygotowuje do samodzielności, do dokonywania moralnych wyborów, do podejmowania ważnych decyzji życiowych. Zapewniając wszechstronny rozwój młodego człowieka, ma on za zadanie wychować mądrych i dobrych ludzi.

Dobre wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jego istota tkwi w świadomym wprowadzeniu dziecka w system pożądanych wartości. Początkowo z wartościami dziecko spotyka się w rodzinie. Rodzina jest źródłem norm i wartości kształtujących postawy młodego człowieka. Jej funkcja wychowawcza pełni zatem fundamentalną rolę. Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna. W przedszkolu staje się możliwe wspomaganie rozwoju i wychowania dziecka, począwszy od najmłodszych lat jego życia. Jednym z najważniejszych zadań wychowania, wspólnym dla wszystkich zajęć edukacyjnych, jest tworzenie klimatu miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Celem wychowania patriotycznego w przedszkolu jest między innymi:

 kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami, przedszkolem, kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzeganie piękna i wartości przyrody oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody,?

- kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji,

- przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości dziecka. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego małych dzieci jest troska o ich szczęście, zdrowie i dobre samopoczucie. W wychowaniu patriotycznym dzieci w wieku przedszkolnym większą uwagę trzeba zwracać na formowanie ich uczuć oraz motywacji, a nie na aspekt poznawczy. Kierując procesem tworzenia obrazu ojczystego kraju musimy włączyć nowo nabyte składniki wiedzy w system już posiadanych informacji.

Należy tworzyć więź uczuciową między przedszkolem i rodziną dziecka, starać się wspólnie z rodzicami wychowanków wypełniać zadania i osiągać cele wychowawcze.

W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zachować elastyczność oddziaływań, biorąc pod uwagę reakcje dzieci oraz życie środowiska społecznego. Kształtowanie postaw patriotycznych - to dziedzina złożonej działalności wychowawczej wymagająca systematycznego pogłębiania wiedzy nauczycieli, znajomości współczesnych osiągnięć teorii potrzeb, teorii wartości i teorii osobowości.

Już w grupie dzieci przedszkolnych można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swego miasta, uczyć dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy, gorący patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Dużo zależy od pomysłowości i zaangażowania nauczyciela, od tego co sam czuje do swego ojczystego kraju. Patriotyzm rodzi się niekiedy zupełnie mimochodem, w sposób nie zaplanowany, w cząstkach dnia i chwilach kiedy dzieci zaskakują nas swymi spostrzeżeniami, kiedy nieoczekiwanie zadają pytania trudne do przewidzenia. Wykorzystując tę dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania - formować możemy plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo "Polak" i "Ojczyzna" wypowiadało z najgłębszą dumą.

Ojczyzną dla dziecka jest dom, przedszkole, rodzinne miasto, wieś, las, rzeka, pole, park. W czasie wycieczek przybliżamy dzieciom piękno przyrody kształtując przywiązanie do rodzinnej ziemi. Wczesną wiosną organizujemy wycieczki do lasu, parku szukając zwiastunów nadchodzącej pory roku. Szukamy pierwszych kwiatów wiosennych, słuchamy śpiewu ptaków. Potem w przedszkolu przypominamy wygląd kwiatów - pierwiosnka, kaczeńca, sasanki, zawilca. Dzieci przypominają, że słuchały śpiewu skowronka i widziały wracające z dalekiej strony bociany. W czasie wycieczek zwracamy uwagę na poszanowanie przyrody, wzbogacenie przeżyć i wyobraźni, wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w przyrodzie, dostrzeganie następujących w niej zmian. Przedszkolaki poznają też chętnie swoje miasto, obiekty państwowe, fabryki, urzędy. Porządkują wspólnie miejsca pamięci narodowej zanoszą kwiaty i znicze na żołnierskie groby. Zwiedzają izbę pamięci narodowej znajdującą się w szkole. Staramy się wzbudzać u przedszkolaków szacunek, podziw dla bohaterstwa żołnierzy i trudu ludzi działających dla kultury i tradycji narodowej. Od najmłodszych lat staramy się rozbudzać świadomość przynależności dzieci do narodu polskiego.

Realizując w przedszkolu treści wychowania patriotycznego, nie należy zapominać o hasłach związanych z innymi obrzędami i zwyczajami. Dzieci należy zapoznawać z legendami i opowiadaniami dotyczącymi przeszłości własnej miejscowości. Ważne miejsce powinny również zajmować hasła z kręgu kultury materialnej i życia codziennego, jak: typowa zabudowa, stroje ludowe, sztuka ludowa, a także tańce i piosenki ludowe. Tego typu wiadomości wprowadzają dzieci w atmosferę dawnych czasów.

Tradycja spełnia ważną i pożyteczną rolę w rozwoju dziecka. Dzieci muszą zapoznawać się z tradycją w sposób aktywny, gdyż taki sposób angażuje zmysły i emocje dzieci oraz umożliwia im pełnię radosnego przeżycia.

                                                                              Opracowała Bajor Beata. 

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.